piton lefordított egy dalszöveget.

No Point In Wasting Tears

piton lefordított egy dalszöveget.

Hot

piton lefordított egy dalszöveget.

Happiness

The Reason

Extreme Behavior

Take It To The Limit

Extreme Behavior

Love Metal

Razorblade Romance