Deftones

Diamond Eyes (2010)

Saturday Night Wrist (2006)

White Pony (2000)