Elliott Smith

XO (1998)

Either/Or (1997)

Elliott Smith (1995)

Roman Candle (1994)